GDPR Compliant Privacy Policy

The British Institute behandlar uppgifter om dig och hur du använder våra tjänster. Med dina uppgifter menar vi den data vi samlar in och sparar om dig och hur du använder våra tjänster som direkt eller indirekt identifierar dig. Dessa uppgifter använder vi för att tillhandahålla tjänster och ge erbjudanden som passar just dina behov. Som personuppgiftsansvarig ansvarar vi för behandlingen av dina uppgifter samt hur och för vilka ändamål behandlingen görs.

Vilken typ av uppgifter vi behandlar

Kontaktuppgifter

När du blir kund hos The British Institute sparar vi de kontaktuppgifter som du angett: Namn, e-postadress, adress, telefonnummer och när det är relevant bolagsnamn och organisationsnummer för det företag du representerar.

Så här samlar vi in personuppgifter

Vi samlar in och behandlar data som…

  • …du uppger själv när du blir kund hos oss.
  • …skapas när du använder våra tjänster – t ex när du lämnar en intresseanmälan.

Exakt vilken information vi samlar in om just dig beror på vilken/vilka av våra tjänster du använder.

Det här använder vi personuppgifter till

För att vi ska behandla din data krävs det att någon av följande rättsliga grunder uppfylls:

  • Krav för att fullgöra avtalet med dig.
  • Behandlingen ligger i både ditt och the Brtitish Institutes intresse.
  • Samtycke från dig för just den behandlingen.

För att vi ska kunna tillhandahålla våra tjänster till dig behöver vi behandla dina personuppgifter. Nedan hittar du information om vad vi använder din data till, samt vilken rättslig grund behandlingen har stöd i.

Tillhandahållande av tjänster

Vi behandlar personuppgifter för att identifiera dig som kund och för att hantera och leverera de tjänster du beställt av oss. Vi behandlar även personuppgifter som krävs för att hantera fakturering och betalning av de tjänster du använder.

Rättslig grund: Intresseavvägning och fullgörande av avtal.

Kommunikation och support

Vi kan använda personuppgifter från tidigare kontakt med oss för att kunna ge dig bättre hjälp.

Vi använder dina kontaktuppgifter och information om vilka tjänster du använder som grund för fakturor, viktig information om dina tjänster, erbjudanden och tips om hur du kan använda våra tjänster.

Rättslig grund: Intresseavvägning, samtycke och fullgörande av avtal.

Utveckling av våra tjänster och produkter

Vi behandlar personuppgifter kring hur du använder våra tjänster samt från kontakt med oss som underlag för att förbättra din upplevelse specifikt och våra tjänster generellt.

Rättslig grund: Intresseavvägning och samtycke.

Marknadsföring

För att kunna marknadsföra relevanta produkter och tjänster till dig efter dina behov behandlar vi personuppgifter om vilka tjänster du använder och hur du använder dem.

Rättslig grund: Intresseavvägning och samtycke.

Så här länge sparar vi personuppgifter

Vi sparar personuppgifter så länge du finns registrerad i vår tjänst och det finns ett syfte för behandlingen i enlighet med krav från myndigheterna (lagringsminimering).

Gallring av personuppgifter som inte behövs

När personuppgifterna inte längre behövs för ändamålet raderas eller avidentifieras dem. Detta sker enligt våra  rutiner för gallring av personuppgifter, dvs vi genomför regelbundna kontroller (årligen).

Till vem lämnar vi ut personuppgifter

Underleverantörer, anställda och konsulter inom The British Institute Educational Services AB.

Våra anställda och konsulter är bundna av våra säkretessavtal.

Vi har avtal med samtliga underleverantörer inom EU. Avtalen reglerar bland annat vilka personuppgifter som behandlas, varför behandling görs, hur personuppgifter skall skyddas och hur länge de behandlas. Avtalen innehåller också instruktioner från personuppgiftsansvarig till personuppgiftsbiträde hur personuppgifterna får behandlas.

Vi eftersträvar att aldrig dela mer personuppgifter än absolut nödvändigt med respektive partner.

Vi vidtar lämpliga skyddsåtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras i enlighet med gällande lag rörande säkerhet och personlig integritet. Samma krav ställer vi på våra underleverantörer.

Så här skyddar vi dina personuppgifter

Vi skyddar dina personuppgifter med systematiska, organisatoriska och tekniska åtgärder för att säkerställa integritet, sekretess och tillgänglighet.

The British Institutes personal är bundna av sekretessavtal och behandlar endast den information deras uppdrag kräver.

Vi följer dataskyddsförordningen

Vi följer de grundläggande principerna på flera sätt, genom att vi:

  • för ett register över och dokumentera de personuppgiftsbehandlingar som pågår i vår organisation, inklusive vilka överväganden ni har gjort
  • har upprättat interna riktlinjer för dataskydd (en dataskyddspolicy) och har utbildat personalen

Du bestämmer över dina personuppgifter

Du bestämmer över dina egna personuppgifter. Det vill säga du avgör vilka uppgifter du vill lämna samt vilken behandling av dina personuppgifter du godkänner, och du kan återkalla ditt samtycke när du önskar.

Observera dock att vi behöver vissa personuppgifter för att kunna tillhandahålla våra tjänster till dig. Om du väljer att återkalla ditt samtycke kan det innebära att vi inte kan tillhandahålla alla våra tjänster till dig.

Rätt till registerutdrag

Du ska kunna veta vilka av dina personuppgifter vi behandlar. Därför har du har rätt att få ett registerutdrag från oss. För att få del av ett registerutdrag måste du tydligt ange vilken information du vill ta del av. Vi måste besvara din förfrågan utan onödigt dröjsmål, och senast inom en månad. Om vi av någon anledning inte fullt ut kan besvara din förfrågan, kommer vi motivera varför och vi kommer också att informera dig om hur lång tid vi behöver för att besvara din begäran. Vid en begäran om registerutdrag kommer vi att begära att du identifierar dig på ett säkert sätt.

Rätt till rättelse

Om några av de uppgifter vi behandlar är felaktiga eller om fler uppgifter behöver behandlas med hänsyn till det ändamål för vilket vi behandlar uppgifter, har du rätt att få sådana felaktiga uppgifter rättade eller att komplettera med sådana ytterligare uppgifter som kan behövas för behandlingen. När vi har rättat din data kommer vi att kontakta sådana parter som vi har lämnat ut din data till och informera dem om vilka rättelser som har gjorts, under förutsättning att det inte innebär en allt för betungande insats för oss eller om det av någon anledning skulle vara omöjligt.

Rätt till radering

Du har även rätt att i vissa fall få din data som vi behandlar raderad. Kontakta i så fall oss.

Rätt till begränsning

Du har även rätt att i vissa fall få behandlingen vi gör begränsad. Med begränsning menas att datan markeras så att den i framtiden bara får behandlas för vissa avgränsade syften. Rätten till begränsning gäller bland annat när du anser att datan är felaktig och du har begärt rättelse. I sådana fall kan du även begära att behandlingen av uppgifterna begränsas under tiden vi utreder om datan är rätt eller inte.

Rätt till dataportabilitet

Du har också rätt till så kallad dataportabilitet för den data du har givit oss i de fall vi gör behandlingen baserat på ditt samtycke eller när vi behandlar uppgifter för att fullgöra ett avtal med dig. Det innebär att du har rätt att få ut den data som du har givit oss och som vi behandlar om dig i ett visst format och att du har rätt att överföra denna till en annan personuppgiftsansvarig. Rätten till portabilitet gäller bara de uppgifter vi behandlat automatiserat.

Om du vill utöva några av dina rättigheter enligt ovan, kan detta ske hos Datainspektionen. Vi ber dig dessutom att kontakta oss.

Kontaktuppgifter

Personuppgiftsansvarig

The British Institute Educational Services AB (Orgnummer 556514-7195)

Nygränd 10 2tr, 111 30 Stockholm.

Om du har frågor om vår behandling av personuppgifter, vill ha eventuellt felaktiga uppgifter rättade, vill få vissa uppgifter raderade eller har klagomål på behandlingen så är du välkommen att kontakta oss via kontaktuppgifternapå vår hemsida.

Övrigt

Om vi gör ändringar i den här integritetspolicyn så kommer vi att publicera en uppdaterad version på den här sidan.

Detta dokument uppdaterades senast: 2019-01-12